08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
Startup 360 Kollam
Startup 360 Kollam
25
മേയ് 2024
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
25
മേയ് 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Innovation Tour Trivandrum
Innovation Tour Trivandrum
18
മേയ് 2024
11:01 രാവിലെ
18
മേയ് 2024
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Innovation Tour Kochi
Innovation Tour Kochi
04
മേയ് 2024
11:00 രാവിലെ
04
മേയ് 2024
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Innovation Tour Trivandrum
Innovation Tour Trivandrum
20
ഏപ്രി. 2024
09:48 രാവിലെ
20
ഏപ്രി. 2024
15:50 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
‘Innovate Kerala’: DPIIT-KSUM Unique ID Drive
‘Innovate Kerala’: DPIIT-KSUM Unique ID Drive
15
ഏപ്രി. 2024
09:00 രാവിലെ
30
ഏപ്രി. 2024
17:30 വൈകുന്നേരം
Go To Market with JioGenNext
Go To Market with JioGenNext
12
ഏപ്രി. 2024
09:30 രാവിലെ
12
ഏപ്രി. 2024
11:30 രാവിലെ
Innovation Tour
Innovation Tour
06
ഏപ്രി. 2024
09:46 രാവിലെ
06
ഏപ്രി. 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
AI Day for Startups - Kozhikode
AI Day for Startups - Kozhikode
30
മാർ. 2024
09:00 രാവിലെ
30
മാർ. 2024
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Innovation Summit for Doctors
Innovation Summit for Doctors
25
ഫെബ്രു. 2024
09:00 രാവിലെ
25
ഫെബ്രു. 2024
17:30 വൈകുന്നേരം
 DPIIT Drive
DPIIT Drive
05
ഫെബ്രു. 2024
09:30 രാവിലെ
10
ഫെബ്രു. 2024
17:30 വൈകുന്നേരം