08047180470
പരുപാടികൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പരുപാടികൾ
Innovation Summit for Doctors
Innovation Summit for Doctors
25
ഫെബ്രു. 2024
09:00 രാവിലെ
25
ഫെബ്രു. 2024
17:30 വൈകുന്നേരം
പഴയ പരുപാടികൾ
 DPIIT Drive
DPIIT Drive
05
ഫെബ്രു. 2024
09:30 രാവിലെ
10
ഫെബ്രു. 2024
17:30 വൈകുന്നേരം
Exposure Visit to Institute of Advanced Virology
Exposure Visit to Institute of Advanced Virology
30
ജനു. 2024
09:30 രാവിലെ
30
ജനു. 2024
16:40 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Founders Meet 15.0
Founders Meet 15.0
12
ജനു. 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
12
ജനു. 2024
19:09 വൈകുന്നേരം
Innovation tour
Innovation tour
06
ജനു. 2024
11:00 രാവിലെ
06
ജനു. 2024
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Founders Meet 14.0
Founders Meet 14.0
28
ഡിസം. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
28
ഡിസം. 2023
18:30 വൈകുന്നേരം
Mastering Fundraising for Deeptech Startups
Mastering Fundraising for Deeptech Startups
28
ഡിസം. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
28
ഡിസം. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Startup 360, Malappuram
Startup 360, Malappuram
28
ഡിസം. 2023
14:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
28
ഡിസം. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Innovation Tour
Innovation Tour
03
ഡിസം. 2023
11:00 രാവിലെ
03
ഡിസം. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Prompting and Tuning: Building Generative AI applications
Prompting and Tuning: Building Generative AI applications
23
നവം. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
23
നവം. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം