08047180470
പരുപാടികൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പരുപാടികൾ
Office Hours - IP
Office Hours - IP
30
മാർ. 2023
10:00 രാവിലെ
30
മാർ. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Founders Meet 10.0
Founders Meet 10.0
25
മാർ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
25
മാർ. 2023
20:00 രാത്രി
M.I.N.D Trivandrum
M.I.N.D Trivandrum
25
മാർ. 2023
09:30 രാവിലെ
25
മാർ. 2023
15:02 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
പഴയ പരുപാടികൾ
Big Demo Day 9.0
Big Demo Day 9.0
15
മാർ. 2023
08:30 രാവിലെ
15
മാർ. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Seeding Kerala 2023
Seeding Kerala 2023
06
മാർ. 2023
09:30 രാവിലെ
06
മാർ. 2023
19:30 വൈകുന്നേരം
IEDC Summit
IEDC Summit
04
മാർ. 2023
09:00 രാവിലെ
04
മാർ. 2023
19:25 വൈകുന്നേരം
IGNITE PALAKKAD
IGNITE PALAKKAD
17
ഫെബ്രു. 2023
09:25 രാവിലെ
17
ഫെബ്രു. 2023
18:01 വൈകുന്നേരം
ICTAK Startup Meet
ICTAK Startup Meet
31
ജനു. 2023
15:01 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
31
ജനു. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Appscale Academy Roadshow
Appscale Academy Roadshow
19
ജനു. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
19
ജനു. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Startup Clinic by Google | Fireside chat - Brand Building & PR w/ Shradha Sharma, YourStory
Startup Clinic by Google | Fireside chat - Brand Building & PR w/ Shradha Sharma, YourStory
20
ഡിസം. 2022
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
20
ഡിസം. 2022
17:30 വൈകുന്നേരം