08047180470
പരുപാടികൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പരുപാടികൾ

No Upcoming Events

പഴയ പരുപാടികൾ
വിമണ്‍ സമ്മിറ്റ്
വിമണ്‍ സമ്മിറ്റ്
15
ഡിസം. 2021
10:00 രാവിലെ
16
ഡിസം. 2021
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
India Technopreneurship Series - Kerala Edition
India Technopreneurship Series - Kerala Edition
15
നവം. 2021
09:00 രാവിലെ
19
നവം. 2021
18:00 വൈകുന്നേരം
Hireathon
Hireathon
25
സെപ്റ്റ. 2021
21:41 രാത്രി
10
ഒക്ടോ. 2021
16:41 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
SHE LOVES TECH INDIA
SHE LOVES TECH INDIA
08
സെപ്റ്റ. 2021
10:00 രാവിലെ
08
സെപ്റ്റ. 2021
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Explore Global Opportunities for Businesses and Startups via Hong Kong
Explore Global Opportunities for Businesses and Startups via Hong Kong
07
സെപ്റ്റ. 2021
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
07
സെപ്റ്റ. 2021
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Big Demo Day 6.0
Big Demo Day 6.0
12
ഓഗ. 2021
10:00 രാവിലെ
12
ഓഗ. 2021
17:00 വൈകുന്നേരം
Fab 16
Fab 16
10
ഓഗ. 2021
11:30 രാവിലെ
12
ഓഗ. 2021
17:00 വൈകുന്നേരം
Angel Investment Masterclass
Angel Investment Masterclass
30
ജൂലൈ. 2021
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
30
ജൂലൈ. 2021
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്