08047180470
പരുപാടികൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പരുപാടികൾ
Huddle Global 2023
Huddle Global 2023
16
നവം. 2023
10:00 രാവിലെ
18
നവം. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Open House session at the Kerala Technology Innovation Zone
Open House session at the Kerala Technology Innovation Zone
07
ഒക്ടോ. 2023
11:00 രാവിലെ
07
ഒക്ടോ. 2023
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Women Summit 5.0
Women Summit 5.0
29
സെപ്റ്റ. 2023
10:00 രാവിലെ
29
സെപ്റ്റ. 2023
15:35 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
പഴയ പരുപാടികൾ
Venture Capital 101 : Bootcamp
Venture Capital 101 : Bootcamp
23
ഓഗ. 2023
11:00 രാവിലെ
23
ഓഗ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Venture Capital 101 : Bootcamp
Venture Capital 101 : Bootcamp
22
ഓഗ. 2023
11:00 രാവിലെ
22
ഓഗ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Meetup with the Hub.brussels Team'
Meetup with the Hub.brussels Team'
21
ഓഗ. 2023
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
21
ഓഗ. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Founders Meet 13.0
Founders Meet 13.0
19
ഓഗ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
19
ഓഗ. 2023
18:30 വൈകുന്നേരം
Startup 360 Trivandrum
Startup 360 Trivandrum
18
ഓഗ. 2023
10:48 രാവിലെ
18
ഓഗ. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
LEADER CONNECT
LEADER CONNECT
10
ഓഗ. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
10
ഓഗ. 2023
18:00 വൈകുന്നേരം
RINK EXPOSURE VISIT for Startups to CIPET, Kochi
RINK EXPOSURE VISIT for Startups to CIPET, Kochi
09
ഓഗ. 2023
09:30 രാവിലെ
09
ഓഗ. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്