08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
Session #2: App Campaign Fundamentals
Session #2: App Campaign Fundamentals
18
മേയ് 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
18
മേയ് 2023
17:29 വൈകുന്നേരം
IGNITE KASARAGOD
IGNITE KASARAGOD
11
മേയ് 2023
09:00 രാവിലെ
11
മേയ് 2023
17:30 വൈകുന്നേരം
Masterclass - Growth & Scaling Up
Masterclass - Growth & Scaling Up
28
ഏപ്രി. 2023
10:00 രാവിലെ
29
ഏപ്രി. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
National level Antidrug Hackathon
National level Antidrug Hackathon
26
ഏപ്രി. 2023
10:00 രാവിലെ
27
ഏപ്രി. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Office Hours - IP
Office Hours - IP
30
മാർ. 2023
10:00 രാവിലെ
30
മാർ. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Dream it ! Build it ! Google Cloud for App Developers
Dream it ! Build it ! Google Cloud for App Developers
28
മാർ. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
28
മാർ. 2023
17:30 വൈകുന്നേരം
Founders Meet 10.0
Founders Meet 10.0
25
മാർ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
25
മാർ. 2023
20:00 രാത്രി
M.I.N.D Trivandrum
M.I.N.D Trivandrum
25
മാർ. 2023
09:30 രാവിലെ
25
മാർ. 2023
15:02 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Big Demo Day 9.0
Big Demo Day 9.0
15
മാർ. 2023
08:30 രാവിലെ
15
മാർ. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Seeding Kerala 2023
Seeding Kerala 2023
06
മാർ. 2023
09:30 രാവിലെ
06
മാർ. 2023
19:30 വൈകുന്നേരം