08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
InauguralCeremony of the Financial Services Center of Excellence and the LEAP Co-Works
InauguralCeremony of the Financial Services Center of Excellence and the LEAP Co-Works
29
ജൂലൈ. 2023
11:00 രാവിലെ
29
ജൂലൈ. 2023
11:00 രാവിലെ
Big Demo Day 10.0
Big Demo Day 10.0
27
ജൂലൈ. 2023
09:30 രാവിലെ
27
ജൂലൈ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Founders Meet 12.0
Founders Meet 12.0
22
ജൂലൈ. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
22
ജൂലൈ. 2023
20:30 രാത്രി
Startup Connect
Startup Connect
21
ജൂലൈ. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
21
ജൂലൈ. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Pitch to Our Investment Team At Kochi
Pitch to Our Investment Team At Kochi
15
ജൂലൈ. 2023
10:00 രാവിലെ
15
ജൂലൈ. 2023
17:30 വൈകുന്നേരം
Investment & Strategic partnership opportunity with Linnk group
Investment & Strategic partnership opportunity with Linnk group
14
ജൂലൈ. 2023
11:30 രാവിലെ
14
ജൂലൈ. 2023
14:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Explore KSUM
Explore KSUM
01
ജൂലൈ. 2023
11:04 രാവിലെ
01
ജൂലൈ. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Founders Meet
Founders Meet
30
ജൂൺ 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
30
ജൂൺ 2023
20:00 രാത്രി
Startup Connect
Startup Connect
23
ജൂൺ 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
23
ജൂൺ 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
LEAP launch
LEAP launch
22
ജൂൺ 2023
10:03 രാവിലെ
22
ജൂൺ 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്