08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
IEDC Summit
IEDC Summit
04
മാർ. 2023
09:00 രാവിലെ
04
മാർ. 2023
19:25 വൈകുന്നേരം
IGNITE PALAKKAD
IGNITE PALAKKAD
17
ഫെബ്രു. 2023
09:25 രാവിലെ
17
ഫെബ്രു. 2023
18:01 വൈകുന്നേരം
ICTAK Startup Meet
ICTAK Startup Meet
31
ജനു. 2023
15:01 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
31
ജനു. 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Appscale Academy Roadshow
Appscale Academy Roadshow
19
ജനു. 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
19
ജനു. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
Startup Clinic by Google | Fireside chat - Brand Building & PR w/ Shradha Sharma, YourStory
Startup Clinic by Google | Fireside chat - Brand Building & PR w/ Shradha Sharma, YourStory
20
ഡിസം. 2022
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
20
ഡിസം. 2022
17:30 വൈകുന്നേരം
Huddle Global
Huddle Global
15
ഡിസം. 2022
09:00 രാവിലെ
16
ഡിസം. 2022
17:00 വൈകുന്നേരം
AWS
AWS
30
നവം. 2022
10:00 രാവിലെ
30
നവം. 2022
13:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Ignite Calicut
Ignite Calicut
19
നവം. 2022
09:30 രാവിലെ
19
നവം. 2022
20:40 രാത്രി
IoT Summit
IoT Summit
28
ഒക്ടോ. 2022
09:00 രാവിലെ
28
ഒക്ടോ. 2022
17:00 വൈകുന്നേരം
Big Demo Day 8.0
Big Demo Day 8.0
21
ഒക്ടോ. 2022
10:00 രാവിലെ
21
ഒക്ടോ. 2022
17:00 വൈകുന്നേരം