08047180470
പരുപാടികൾ
പഴയ പരുപാടികൾ
Founders Meet
Founders Meet
30
ജൂൺ 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
30
ജൂൺ 2023
20:00 രാത്രി
Startup Connect
Startup Connect
23
ജൂൺ 2023
15:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
23
ജൂൺ 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
LEAP launch
LEAP launch
22
ജൂൺ 2023
10:03 രാവിലെ
22
ജൂൺ 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Startup Connect
Startup Connect
02
ജൂൺ 2023
11:00 രാവിലെ
02
ജൂൺ 2023
12:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Explore KTIZ
Explore KTIZ
20
മേയ് 2023
10:30 രാവിലെ
20
മേയ് 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Session #2: App Campaign Fundamentals
Session #2: App Campaign Fundamentals
18
മേയ് 2023
16:30 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
18
മേയ് 2023
17:29 വൈകുന്നേരം
IGNITE KASARAGOD
IGNITE KASARAGOD
11
മേയ് 2023
09:00 രാവിലെ
11
മേയ് 2023
17:30 വൈകുന്നേരം
Masterclass - Growth & Scaling Up
Masterclass - Growth & Scaling Up
28
ഏപ്രി. 2023
10:00 രാവിലെ
29
ഏപ്രി. 2023
17:00 വൈകുന്നേരം
National level Antidrug Hackathon
National level Antidrug Hackathon
26
ഏപ്രി. 2023
10:00 രാവിലെ
27
ഏപ്രി. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്
Office Hours - IP
Office Hours - IP
30
മാർ. 2023
10:00 രാവിലെ
30
മാർ. 2023
16:00 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്